Villkor för bosch "extra"-lojalitetsprogram tillgängligt för verkstäder


1. Parterna


1.1 Robert bosch ab (”Bosch”) erbjuder verkstäder (”deltagare”) som säljer reservdelar till bilar registrerade i Sverige att delta i ett lojalitetsprogram som kallas extra (”extra”).

1.2 Vid köp av kvalificerade Bosch-produkter kan deltagaren tjäna poäng som går att byta mot produkter (”produkter”) som erbjuds av Bosch enligt programmet. Bosch avgör vilka samarbetspartners och produkter som är kvalificerade att delta i extra. Deltagaren meddelas via e-post när en samarbetspartner går med eller lämnar extra.

1.3 Metz a/s, skelstedet 9, dk-2950 vedbæk, cvr-nr. 27171508 (”Metz”), har anlitats av Bosch för att driva extra-plattformen, inklusive att skanna mottagna streckkoder, sköta uppdateringen av extra och svara på frågor från kunderna. Metz har tillstånd att använda underleverantörer för att tillhandahålla dessa tjänster utan att meddela deltagaren.

2. Deltagaren


2.1 För att delta i extra måste deltagaren godkänna dessa villkor och registrera sig på webbplatsen www.extra-bonus.se. Det är kostnadsfritt att registrera sig. Det är endast verkstadens ägare som får genomföra registreringen. Deltagaren måste vara minst 18 år gammal. år.

2.2 Alla förändringar som rör deltagaren måste uppdateras utan fördröjning av verkstadens ägare på www.extra-bonus.se. Bosch är inte ansvariga för produkter som inte levereras om orsaken till den uteblivna leveransen är bristande information om deltagaren.

2.3 Deltagaren måste informera köparen av en bosch-produkt som är kvalificerad för extra om att verkstaden och produkten ingår i extra-programmet. Deltagaren får endast lämna rättvisande och objektiv information som säkerställer att köparen får korrekt kundtjänst och rådgivning.

3. Öppna deltagarens konto


3.1 När deltagarens information har registrerats, skickas ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk till deltagarens e-postadress. Deltagaren får åtkomst till extra när länken har aktiverats och ett lösenord skapats. Det går inte att registrera poäng i efterhand för konton som inte har aktiverats. Därför tjänar deltagaren inga poäng för bosch-produkter som köps innan deltagarens konto aktiveras.

3.2 Alla poäng som deltagaren samlar in är personliga och går inte att överföra. 3.3 Varje deltagare får endast vara registrerad med ett konto. Deltagare som äger mer än en verkstad får registrera alla verkstäder och samla poäng på ett och samma konto efter godkännande från extra-servicecentret.

4. Lösenord


4.1 Deltagarens konto skyddas av ett lösenord. Deltagaren måste säkerställa att lösenordet inte avslöjas för någon annan. Om deltagaren misstänker att lösenordet har avslöjats eller missbrukats av någon annan, måste deltagaren utan dröjsmål byta lösenord och informera Metz via e-post på info@extra-bonus.se.

5. Samla in och administrera poäng


5.1 För att samla in poäng måste deltagaren klippa ut streckkoden från förpackningen på kvalificerade bosch-produkter. På webbplatsen extra-bonus.se finns en lista över de Bosch-produkter som är kvalificerade, anvisningar för hur du klipper ut streckkoder samt en specifikation som visar hur många poäng du får för olika Bosch-produkter. Streckkoderna måste skickas till Metz tillsammans med ett korrekt ifyllt giltighetsformulär som finns tillgängligt Här. Streckkoder som inte åtföljs av ett korrekt ifyllt formulär krediteras inte deltagarens konto. Ett meddelande skickas till deltagaren om detta. Streckkoderna måste gå att skanna (de får inte vara skadade). Bosch åtar sig inget ansvar om streckkoderna inte går att skanna. Bosch och Metz är inte ansvariga för streckkoder som försvinner i posten.

5.2 Deltagaren kan inte återlämna en Bosch-produkt i enlighet med returpolicyn om streckkoderna har klippts ut.

5.3 En lista över poängvärden och de belöningsprodukter du kan välja mellan finns på www.extra-bonus.se. Poängvärdet kan ändras över tiden. Det aktuella värdet är värdet det datum då brevet poststämplades. Därför går det inte att ändra poäng som redan har tjänats in.

5.4 Deltagaren kan få extra poäng i samband med särskilda kampanjer. De specifika villkoren för sådana kampanjer beskrivs i kampanjmaterialet och i extra.

5.5 Deltagarens poäng krediteras deltagarens onlinekonto, som visar deltagarens totala poäng vid den aktuella tidpunkten. Varje månad får deltagaren ett e-postmeddelande som visar hur många poäng som har samlats in. Alla invändningar mot antalet poäng som har registrerats måste göras via e-post till : info@extra-bonus.se innan slutet av månaden efter den månad då poängen krediterades. Deltagaren anses ha frånsagt sig rätten att göra invändningar om inte ovanstående instruktioner följs.

5.6 Deltagarens poäng är giltiga till slutet av det kalenderår då de krediterades deltagarens konto plus två år. Som exempel är poäng som krediteras deltagarens konto den 1 april 2015 giltiga till (inklusive) 31 december 2017.

6.Lösa in poäng


6.1 Deltagaren kan när som helst lösa in poäng mot de produkter som erbjuds på ; www.extra-bonus.se. Poäng kan lösas in mot en produkt när deltagaren har samlat in nödvändigt antal poäng. Antalet poäng som krävs för produkterna anges på; www.extra-bonus.se. Om en produkt inte finns i lager meddelas deltagaren via e-post. Deltagaren kan då få poängen krediterade på sitt konto igen, eller välja en annan produkt av samma värde..

6.2 Poäng kan även lösas in mot kontanter till 50 % av produktens värde enligt instruktionerna på www.extra-bonus.se. Poäng som har lösts in mot produkter går inte att byta mot andra produkter eller poäng.

6.3 Produkten erbjuds endast till deltagaren, men deltagaren kan senare överföra produkten till tredje part.

6.4 Deltagaren är personligt ansvarig för att betala eventuell skatt på erhållna produkter.

7. Leverans


7.1 Leveransen förväntas ske inom tre veckor från det datum då beställningen görs, men en exakt leveranstid går inte att garantera.

7.2 Produkter kan endast levereras till det land där verkstaden finns registrerad.

8. Klagomål


8.1 Om en produkt är defekt gäller tillverkarens villkor. Metz lämnar dock minst ett års garanti och två års rätt att lämna klagomål. Villkoren beskrivs närmare under de enskilda produkterna på ; www.extra-bonus.se Deltagaren måste lämna klagomålet skriftligt senast två veckor efter leveransen. Klagomål skickas till Metz.

8.2 Deltagaren måste på begäran returnera produkten. Om klagomålet på defekten godkänns kan tillverkaren enligt eget gottfinnande välja att reparera produkten eller byta ut den mot en ny.

8.3 Bosch är inte ansvariga för någon tredjepartsgaranti eller för några klagomål på produkter. Alla frågor som rör garantier och defekter bör därför inte riktas till Bosch, utan endast till Metz och tillverkaren.  

9. Ändring av villkor, avslutande och diskvalificering


9.1 Bosch förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor samt värdet som tilldelas poängen. Information om sådana ändringar visas på; www.extra-bonus.se

9.2 Bosch äger rätt att avsluta extra-programmet när som helst utan att ange någon orsak samt att diskvalificera en deltagare från programmet.

9.3 Avslutande från deltagarens sida måste ske skriftligt till info@extra-bonus.se.

9.4 I händelse av diskvalificering eller avslutande måste återstående poäng användas inom 14 dagar från diskvalificeringen eller avslutandet. Deltagarens poäng går dock förlorade om deltagaren har förfalskat streckkoder, underlåtit att lämna information som begärs av Bosch eller returnerat en Bosch-produkt till leverantören efter att ha klippt ut streckkoden (utom i händelse av defekter).

10. Skydd av personuppgifter


10.1 I syfte att administrera extra-programmet kan Bosch samla in och bearbeta personuppgifter från deltagaren eller dess anställda (till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) samt information om kundens inköp och beställningar (till exempel inköps- och beställningsdata samt leveransadress). Dessa personuppgifter samlas in och bearbetas i syfte att administrera extra-programmet och kan lämnas vidare till Metz eller någon tredje part som anlitas av Bosch eller Metz för att bearbeta data i detta syfte. Data kan även lämnas till marknadsundersökare i samband med marknadsundersökningar och undersökningar av kundtillfredsställelsen. Bosch kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att all insamling, bearbetning eller överföring av personuppgifter i samband med extra-programmet genomförs i enlighet med tillämpliga lagar.

11. Tillämplig lag och jurisdiktion


11.1 Alla tvister måste lösas av svensk domstol och i enlighet med svensk lag.

12. Kontakt


12.1 Alla frågor som rör extra kan skickas till info@extra-bonus.se
 

Download V&B


November 2017